Masteruppsats i åldrande och social förändring, 30 hp

Master’s Thesis in Ageing and Social Change (two year), 30 credits

755A18

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

George Pavlidis

Kursansvarig

George Pavlidis

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, 60-120 ECTS credits 4 (VT 2024) 202404-202423 Engelska Norrköping O
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, 60-120 ECTS credits, Distance 4 (VT 2024) 202404-202423 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • 75 hp godkända från kurser på Masterprogrammet åldrande och social förändring, varav minst 22,5 hp ska utgöras av: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp), Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring I (7,5 hp) och Policy och policyrådgivning i ett åldrande samhälle (7,5 hp)
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • kritiskt analysera ett valt område i åldrande och social förändring
 • självständigt identifiera och formulera en forskningsfråga inom åldrande och social förändring
 • systematiskt samt kritiskt beskriva och integrera teoretisk och empirisk kunskap samt välja ett lämpligt epistemologiskt perspektiv
 • planera, genomföra samt skriftligt redovisa ett kvalificerat självständigt arbete i åldrande och social förändring inom givna tids- och resursramar
 • självständigt, med ett vetenskapligt språk rapportera, skriftligt och muntligt, en forskningsstudie inom en utsatt tidsram som innehåller insamling och analys av material samt utvärdering av egna resultat 
 • tillämpa, beskriva och diskutera etiska principer i en forskningsstudie
 • beskriva och argumentera utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt både muntligt och skriftligt
 • kritiskt granska annan forskningsstudie

Kursinnehåll

I kursen fördjupas, används och diskuteras för området relevanta teorier och vetenskapliga metoder i anslutning till ett självständigt arbete inom åldrande och social förändring. I kursen ingår att formulera en frågeställning, genomföra en empirisk studie och presentera resultatet skriftligt. Stort fokus läggs på relevant tidigare forskning, epistemologiskt perspektiv samt teori- och metodval. I kursen ingår även muntligt försvar av det egna arbetet samt granskning och respondentskap av ett annat självständigt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av individuellt självständigt arbete samt seminarier online och på campus. I kursen ingår en obligatorisk campusförlagd period. Vidare ingår individuell handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Handledningstiden är begränsad. Studenten har rätt till handledningstid under den termin som studenten är registrerad på och genomför masteruppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. Därutöver finns campusveckor och då examineras samtliga studenter på campus, se beteckning CAMPUS för vilka moment. 

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i slutseminarium, CAMPUS, betygsskala: UG
 • muntlig opposition i grupp, CAMPUS, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt självständigt arbete, betygsskala: EC
 • individuell muntlig presentation och försvar av självständigt arbete, CAMPUS, betygsskala: UG

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst godkänt på samtliga moment samt E på det individuella skriftliga självständiga arbetet. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga självständiga arbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
OBL2 aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS 0 hp U, G
OBL3 aktivt deltagande i slutseminarium, CAMPUS 0 hp U, G
MUN1 muntlig opposition i grupp, CAMPUS 3 hp U, G
THES individuellt skriftligt självständigt arbete 24 hp EC
MUN2 individuell muntlig presentation 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.