Teorier och metodologier, 15 hp

Theories and Methodologies, 15 credits

757A13

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Edyta Just

Kursansvarig

Edyta Just

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 4 (VT 2025) 202504-202513 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (engelska 6/B)
 • 60 hp godkända från första årets kurser på Masterprogrammet i Gender Studies, inkluderat magisteruppsatsen
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • självständigt identifiera, välja och kritiskt använda relevanta teoretiska och metodologiska ramverk, etiska överväganden och analytiska strategier
 • analysera ett relevant område med hjälp av relevanta teoretiska och metodologiska ramverk och etiska överväganden
 • systematiskt integrera kritisk förståelse av genus och intersektionalitet, genus och kön, i reflektioner kring hur man motverkar en mångfald ojämlikheter i samhället

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • fördjupad kunskap om teorier, metodologier och etiska överväganden inom intersektionell genusvetenskap på avancerad nivå
 • relationen mellan intersektionellt genus och kön, subjekt och förkroppsligande i en kontext av samhälleliga förändringsprocesser
 • kritisk förståelse av genusvetenskap och intersektionalitet, genus och kön och dess effekt för förändringsarbete, för att förhindra och motverka en mångfald ojämlikheter i samhället och att främja jämlikhet och social rättvisa.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker både på distans och campus. Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, workshops och co-tutor groups. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i basgrupp, betygsskala: EC 
 • aktivt deltagande i campusaktiviteter, betygsskala: EC 
 • individuella skriftliga uppgifter, betygsskala: EC 
 • individuell skriftlig slutuppgift, betygsskala: EC 

För Godkänt (E) slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga uppgiften samt minst Pass på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften. 

Vid omfattande komplettering på slutuppgiften kan högst betyget C erhållas. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FACE Face-to-face 4 hp EC
GRP1 Co-tutor möten 2.5 hp EC
RDS1 Reflektionsdagböcker 2.5 hp EC
ESS1 Slutlig essä 6 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.