Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp

Feminist Pedagogy and Intersectional Gender Didactics, 7.5 credits

757A14

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Edyta Just

Kursansvarig

Edyta Just

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 3 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change
 • Master's Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
 • 30 hp godkända från första årets kurser på Masterprogrammet i Gender Studies.
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • identifiera och kritiskt redogöra för ett urval av centrala begrepp och teorier om feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik
 • reflektera kritiskt och systematiskt kring kursinnehållet och de samtida förändringsprocesser som omger ämnet
 • självständigt tillämpa feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik genom att planera och utforma undervisning, relaterat till fältet Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • feministiska och intersektionella pedagogiska teorier och didaktik
 • genusvetenskap som förändringsarbete, samt relaterade samtida relevanta förändringsprocesser i akademien och samhället i stort
 • planering och utformning av undervisning

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans. Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, och co-tutor groups. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i basgrupp, betygsskala: EC/PF
 • individuella skriftliga uppgifter, betygsskala: EC/PF
 • individuell skriftlig slutuppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga slutuppgiften samt minst Pass på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga slutuppgiften.

Vid omfattande komplettering kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TUTO Co-tutor Groups 1 hp EC
EXA1 Written Assignment 5 hp EC
REF1 Reflection Diaries 1 hp EC
EXA2 Course outline 0.5 hp EC
Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”, 4 weeks before start of the course. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.