Praktik, 7.5 hp

Internship, 7.5 credits

757A17

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stina Backman

Kursansvarig

Stina Backman

Studierektor eller motsvarande

Alma Persson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
 • 30 hp godkända från första årets kurser på Masterprogrammet i Gender Studies
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • självständigt identifiera, kritiskt bedöma och analysera problem och möjligheter till förändringsarbeten i en relevant organisation, offentlig eller privat arbetsplats/ företag
 • rapportera och kritiskt och reflexivt analysera och bedöma krav, problem och möjligheter relaterat till förändringsarbete på en relevant arbetsplats
 • kritiskt bedöma och reflektera över potentialer och begränsningar av sin egen kunskap och skicklighet när det gäller att rikta sig till specifika arbetssituationer på relevanta professionella sätt

Kursinnehåll

Kursen består av praktik inom en organisation som bedriver samhälleligt förändringsarbete eller möjliggör en problematisering av liknande aspekter, t ex jämställdhetsintegrering eller lika villkors/mångfaldsfrågor. I kursen får studenten erfarenhet av att bedriva förändringsarbete inom en organisation och att koppla arbetet till relevanta teorier, begrepp och vetenskapliga källor. I kursen ingår även att reflektera över och diskutera relationer mellan praktiskt arbete i förhållande till teoretisk kunskap samt att identifiera ytterligare kunskapsbehov/kunskapsluckor i relation till en framtida yrkesverksamhet. 


Den studerande får själv hitta en relevant praktikplats med hänsyn till utbildningen, val av huvudområde och kursens lärandemål. Praktikplatsen måste godkännas av kursansvarig. 

Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans. Undervisningen består av praktik motsvarande minst 3 veckor (120 h), skriftlig uppgift och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig inlämningsuppgift alternativt praktikrapport, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i online-seminarium, betygsskala: EC/PF
 • individuell muntlig opposition, betygsskala: EC/PF

För Godkänt (E) slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga praktikrapporten samt minst Pass på övriga moment. 
Högre betyg grundas på den individuella skriftliga praktikrapporten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Individuell skriftlig rapport 4.5 hp EC
SEM1 Aktivt deltagande i online-seminarium, 1 hp EC
SEM2 Individuell muntlig opposition 2 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.