Introduktion till studier av intersektionellt genus på avancerad nivå, 6 hp

Introduction to Studies of Intersectional Gender at Advanced Level, 6 credits

757A21

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stina Backman

Kursansvarig

Stina Backman

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 1 (HT 2023) 202334-202337 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change
 • Master's Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:

 • redogöra för framväxten av forskning om intersektionellt genus i ett historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv
 • kritiskt redogöra för intersektionellt genus analytiska och politiska relevans;
 • skriva en akademisk text i enlighet med den standard och de regler som finns inom svensk högre utbildning

Kursinnehåll

I kursen

 • introduceras olika begrepp som används inom forskningen om intersektionellt genus
 • introduceras olika former av akademiskt skrivande relevant för området intersektionellt genus
 • används olika fora för att diskutera, analysera och reflektera kring intersektionellt genus och dess analytiska och politiska relevans
 • redogös för de akademiska krav på skrivande som ställs inom svensk högre utbildning
 • presenteras de online-verktyg som kursen bygger på, inklusive universitetsbibliotekets onlineresurser

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är huvudsakligen organiserad som en onlinebaserad självstudiekurs med en intensiv face-to-face-kurs på campus samt ett fåtal onlineaktiviteteter. Undervisningsformerna inkluderar föreläsningar, seminarier, workshops, arbete i tutorgrupper och/eller andra läraktiviteter. Studenterna tränar därutöver upp sin förmåga att använda online-klassrummets verktyg och funktioner, inklusive biblioteksresurser.

Undervisning- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i face-to-face vecka, betygsskala: pass/fail
 • aktivt kursdeltagande, betygsskala: pass/fail
 • individuell skriftlig reflektionsdagbok, betygsskala: pass/fail
 • individuell skriftlig essä, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga slutuppgiften samt pass på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga slutuppgiften.

Vid omfattande komplettering på slutuppgiften kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FAC1 Face-to-face 2 hp EC
RDS1 Reflektionsdagbok 0.5 hp EC
EXA2 Slutlig examination 3 hp EC
PAR1 Deltagande 0.5 hp EC

Övrigt

Reading list

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Reading list

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.