Analytiska verktyg, 12 hp

Analytical Tools, 12 credits

757A23

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alma Persson

Kursansvarig

Alma Persson

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 1 (HT 2022) 202246-202303 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:

 • redogöra för, förklara och förhålla sig till i kursen beskrivna metodologier;
 • definiera, jämföra och värdera de metoder och teorier som omfattas av kursen;
 • tillämpa och utpröva vald metod inom ramen för en begränsad uppgift.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • metodologiska debatter inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete;
 • metoder, lämpade för att utforma, genomföra en relevant prövande uppgift inom området, till exempel skrivande, intervju, och onlineverktyg som undersökningsmetod, textanalys, visuell analys, etnografiska metoder.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrum. Därutöver förekommer online seminarier, -workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedriver studenterna självständiga studier av kurslitteratur och kommunicerar med varandra i tutorgrupper. I kursen ingår utprövning av metod tillämpad på valt ämne inom området lntersektionell genusvetenskap som förändringsarbete. 

Undervisning- och examinationsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i läraktiviteter, betygsskala: pass/fail
 • individuella skriftliga uppgifter, betygsskala: pass/fail
 • gruppvis skriftlig uppsats, betygsskala: pass/fail
 • individuell skriftlig uppsats, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga slutuppgiften samt pass på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga slutuppgiften.

Vid omfattande komplettering på slutuppgiften kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRP1 Gruppuppgift 3 hp EC
EXA3 Individuell uppgift 7 hp EC
TUT2 Tutorgrupp 1 hp EC
RDS1 Reflektionsdagböcker 1 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.