Att analysera förändring, 9 hp

Analysing Change, 9 credits

757A24

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jami Weinstein

Kursansvarig

Jami Weinstein

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 2 (VT 2023) 202308-202313 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change
 • Master's Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • identifiera, kritiskt analysera och redogöra för relevanta förändringsprocesser
 • utforma och genomföra en analys som belyser förändringsprocesser och som tar hänsyn till och argumenterar för lämpliga teoretiska, metodologiska, empiriska och etiska ramverk
 • arbeta konstruktivt i en grupp och föra diskussioner på ett sätt som tar hänsyn till alla gruppmedlemmars resurser

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • metoder att integrera intersektionella genusanalytiska ansatser vid analys av sociala, kulturella, teknologiska, vetenskapliga, politiska, miljömässiga förändringsprocesser och/eller förändringsprocesser av kroppslig karaktär
 • bild- och textanalys, etnografiskt fältarbete med intervjuer och observationer, genealogi- och diskursanalyser m.m.
 • relevanta teoretiska, metodologiska, empiriska och etiska ramverk

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrummet, samt genom onlineseminarier och -workshops. Mellan onlineseminarier,-föreläsningar och/eller andra läraktiviteter bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online i studentgruppper. Lärandeprocessen kommer att inkludera övning i samarbete genom grupparbete och produktiv integration av de individuella gruppmedlemmarnas olika kunskapsbaser.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i grupparbete, betygsskala: EC/PF
 • individuell skriftlig  reflektionsdagbok, betygsskala: EC/PF
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Pass på aktivt deltagande i grupparbete och individuell skriftlig reflektionsdagbok samt minst E på den individuella skriftliga uppgiften. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften.

Om den individuella skriftliga uppgiften måste kompletteras ges högsta betyg C.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TUTO co- tutor group 1 hp EC
REDS Reflecton diaries 1 hp EC
INDI Individual assignment 7 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.