Karriärvägar och professionell kommunikation, 6 hp

Career Paths and Professional Communication, 6 credits

757A27

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Edyta Just

Kursansvarig

Edyta Just

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 2 (VT 2023) 202304-202307 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change
 • Master's Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag  ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • kritiskt redogöra för befintlig forskning och bedöma sina egna karriärvägar inom detta område
 • identifiera och kritiskt bedöma relevanta exempel på karriärvägar inom olika samhällssektorer
 • tillämpa förändringsarbete med anknytning till genus och intersektionalitet
 • kritiskt reflektera över, redogöra för och bedöma villkor för effektiva och lämpliga sätt att intervenera och kommunicera i akademiska, professionella och samhälleliga sammanhang

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • tre fält – intersektionell jämställdhetsintegrering i organisationer, feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik samt vetenskapskommunikation och kritisk förmedling
 • centrala karriärvägar inom dessa fält som studeras i kursen
 • olika sätt att intervenera inom områdena, vilket presenteras och tillämpas
 • metoder, såsom kreativt och akademiskt skrivande, forumteater och andra muntliga former i akademiska och andra professionella eller bredare allmänt offentliga kontexter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker både på distans och campus. Online fas: föreläsningar, seminarier, grupparbete. Campus fas: föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i basgrupp, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i campusaktiviteter, betygsskala: EC
 • individuella skriftliga uppgifter, betygsskala: EC
 • individuell skriftlig slutuppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga uppgiften samt pass på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften. 

Vid omfattande komplettering på slutuppgiften kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RDS1 Reflektionsdagböcker 0.5 hp EC
FAC1 Face-to-face 2 hp EC
GRP1 Co-tutor möten 0.5 hp EC
EXA3 Slutlig examination 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
List of Readings List of Readings.pdf