Att utforska intersektionalitet, 12 hp

Exploring intersectionality, 12 credits

757A31

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katherine Harrison

Kursansvarig

Katherine Harrison

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 1 (HT 2022) 202238-202245 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete, kunna:

 • kritiskt reflektera över och teoretiskt och historiskt kontextualisera samtida frågor, debatter och begrepp om intersektionellt genus/kön
 • kritiskt reflektera över, bedöma och redogöra för professionella sätt att integrera intersektionella genusperspektiv inom högre utbildning och forskning över ämnes- och fakultetsgränser, nationellt och internationellt
 • kritiskt reflektera över, bedöma och redogöra för professionella sätt att arbeta med intersektionell jämställdhetsintegrering i organisationer, media, kommunikation, politik och kunskapsproduktion på nationell och transnationell nivå

Kursinnehåll

I kursen ges översikter och fördjupad kunskap om vissa aspekter, som gäller

 • teoretiska och historiska kontexter av samtida frågor, debatter och begrepp relaterade till intersektionellt genus/kön
 • professionella sätt att integrera intersektionella genusperspektiv inom högre utbildning och forskning över ämnes- och fakultetsgränser
 • professionella sätt att arbeta med intersektionell jämställdhetsintegrering i organisationer, media, kommunikation, politik och kunskapsproduktion på nationell och transnationell nivå.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och diskussioner äger rum i onlineklassrummet. Kunskapen stärks därutöver genom onlineseminarier, -workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan onlineseminarier och -föreläsningar bedriver de studerande självständiga studier och kommunicerar med varandra online i tutorgrupper. 

Undervisning- och examinationsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i onlineseminarier, betygsskala: pass/fail
 • aktivt deltagande i läraraktiviteter, betygsskala: pass/fail
 • individuella skriftliga uppgifter, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga slutuppgiften samt pass på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga slutuppgiften.

Vid omfattande komplettering på slutuppgiften kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examniation 9 hp EC
RDS1 Reflektionsdagböcker 2 hp EC
TUT1 Tutorgrupper 1 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.