Vems historia berättas? Kritiska perspektiv på sociala rörelser och deras förhållande till intersektionella genusstudier, 15 hp

Whose Story Gets Told? Critical perspectives on social movements and their relation to intersectional Gender Studies, 15 credits

757A32

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Madina Tlostanova

Kursansvarig

Madina Tlostanova

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 3 (HT 2023) 202334-202343 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
 • 30 hp godkända från första årets kurser på Masterprogrammet i Gender Studies
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

 • kritiskt redogöra för olika feministiska epistemologier, ontologier och etik
 • kritiskt redogöra för historiografier av fältet och analysera dessa från ett tvärsektionsperspektiv
 • analysera och kritiskt undersöka relationer mellan berättelser om tidigare feminism, och det teoretiska och politiska arbete som i nutid och i framtid
 • diskutera hur olika sociala rörelser påverkar uppkomsten av akademiska intersektionella genusstudier, och koppla dessa till samtida forskningsdebatter

Kursinnehåll

I kursen beskrivs och analyseras hur olika sociala rörelser påverkade uppkomsten av akademiska intersektionella genusstudier. Sammanhangen omkring uppkomsten lyfts upp och är föremål för reflektion. I kursen behandlas empiriska exempel och fallstudier med en kritisk, teoretisk uppmärksamhet riktad mot frågan om vad historieskrivning gör. I kursen behandlas relationer mellan berättelser om tidigare feminism och teoretiskt och politiskt arbete som kan göras nu och i framtiden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker under “face-to-face” veckan i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten . Undervisningen är nätbaserad och sker i form av inspelade föreläsningar, online-seminarier, reflektionsdagböcker  och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i Face-to-face vecka, betygsskala: EC/PF
 • aktivt deltagande i co-tutor grupp, betygsskala: EC/PF
 • individuell skriftlig redovisning, betygsskala: EC/PF
 • gruppuppgifter (muntliga eller skriftliga), betygsskala: EC/PF
 • individuell skriftlig essä, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga essän samt minst Pass på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga essän.

Vid omfattande komplettering kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FAC1 Face-to-face 2 hp EC
GRP1 Gruppexamination 2 hp EC
EXA1 Essä 7 hp EC
UPG1 Skriftlig redovisning 3 hp EC
UPG2 Co-tutor grupp 1 hp EC

Övrigt

Reading list

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.