Feministisk miljöhumaniora, 7.5 hp

Feminist Environmental Humanities, 7.5 credits

757A38

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marietta Radomska

Kursansvarig

Marietta Radomska

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
 • 30 hp godkända från första årets kurser på Masterprogrammet i Gender Studies
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

 • redogöra för centrala frågor och begrepp inom feministisk miljöhumaniora och jämföra ett urval av teoretiska perspektiv inom fältet
 • beskriva och kritiskt analysera relationen mellan forskningsfälten genusvetenskap och miljöhumaniora
 • tillämpa valda teoretiska perspektiv och begrepp inom ett område relevant för miljöhumaniora

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till det tvärvetenskapliga fältet miljöhumaniora med särskilt fokus på feministisk miljöhumaniora. I kursen ges också en översikt över forskningsfältets framväxt och centrala perspektiv, med särskilt fokus på teman relaterade till genus och social rättvisa. Begrepp som diskuteras inom ramen för kursen är exempelvis ekofeminism, posthumanism och postkolonial miljökritik. I kursen tillämpas genomgående ett intersektionellt genusvetenskapligt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av inspelade föreläsningar, online-seminarier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC
 • skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: EC
 • individuell skriftlig fördjupningsuppgift, betygsskala: EC

Slutbetyg grundas på den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften.

Vid omfattande komplettering kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Individuell examen 4 hp EC
PART Deltagande 0.5 hp EC
UPG1 Skriftlig redovisning 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.