Genusvetenskap – en introduktion, 7.5 hp

Gender Studies - Introduction, 7.5 credits

757G27

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Stina Backman

Kursansvarig

Stina Backman

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Eftermiddagstid) HT 2024 202439-202448 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och förklaringsmodeller inom genusvetenskap
  • redogöra för centrala drag inom genusvetenskaplig forskning 
  • tillämpa genusvetenskapliga förklaringsmodeller på ett samtida eller historiskt empiriskt sammanhang

Kursinnehåll

I kursen ges en översiktlig orientering i genusvetenskapens grundläggande begrepp och vetenskapliga inriktningar. Med utgångspunkt i såväl historiska och samhällsvetenskapliga som geografiska förhållanden och kunskaper läggs en grund för en förståelse av hur genus påverkar organisering av områden så som exempelvis arbetsliv, hälsa, privatliv och kultur. I kursen tas utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv som bygger på tanken om hur förståelse av genus uppstår i samverkan med andra faktorer såsom klass, etnicitet, ålder, sexuell läggning, utbildning etc. Med exempel från såväl idéhistoriska rötter som mediala representationer och aktuell debatt problematiseras hur förståelsen av genus skapar en kulturell repertoar som inverkar på människors vardagsliv och relationer genom att begränsa/möjliggöra olika praktiker.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala UG
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala UV

Slutbetyget grundas på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 3.5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarier 4 hp U, G

Övrigt

Kurslitteratur finns under fliken Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.