Kroppen: mer än kött och blod, 7.5 hp

The Body: Beyond flesh and blood, 7.5 credits

757G28

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ericka Johnson

Kursansvarig

Ericka Johnson

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2023 202309-202318 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för teorier om kroppen i relation till samhället, identitet, genus, normer och materialitet
  • beskriva betydelsen av kroppen för intersektionella genusvetenskapliga analyser 
  • tillämpa ett teoretiskt perspektiv i en fördjupad analys av kroppen

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till olika sätt att förstå kroppen, med hjälp av teoretiska perspektiv hämtade från genusvetenskap, sociologi, antropologi och historia. Hur samspelar kroppen med samhället, medicin och teknologi, med genus, normer och identiteter?  I kursen diskuteras akademiska och skönlitterära texter, serier, filmer och barnböcker. I kursen diskuteras vad en kropp är, hur världen upplevs genom kroppen, samt hur samhället och dess infrastrukturer påverkar kroppar. I kursen tillämpas genomgående ett intersektionellt genusvetenskapligt perspektiv. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • skriftliga reflektionsuppgifter, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig fördjupningsuppgift, betygsskala: UV

Slutbetyget grundar sig på den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier 4 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning 3.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur finns under fliken "Övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.