Samhälle och arbetsliv, grundnivå, 15 hp

Society and Working Life, 15 credits

759G06

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christer Johansson

Kursansvarig

Christer Johansson

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 1 (HT 2024) 202451-202510 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva klassiska och moderna makro- och mikrosociologiska teorier och begrepp med särskild tonvikt på arbetslivet,
  • diskutera vilka konsekvenser olika förändringar inom arbetslivet får för samhälle, grupper och individer,
  • identifiera och förstå processer som bidrar till inne- och uteslutning av grupper och individer i vardags- och arbetslivet med särskild tonvikt på demokratiska och etiska aspekter.

Kursinnehåll

I kursen introduceras klassiska och moderna makro- och mikrosociologiska teorier och begrepp. Dessa diskuteras i relation till arbetslivsrelaterade fenomen.

Kursen problematiserar vilka konsekvenser olika förändringar i arbetslivet kan få för samhälle, grupper och individer. Vidare identifieras processer som bidrar till inne- och utestängning av grupper och individer i vardags- och arbetslivet med särskild tonvikt på demokratiska och etiska aspekter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer och aktivt deltagande i seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Undervisningsspråk: Svenska.

Examination

Examinationsformerna varierar utifrån de ingående lärandemålen. Examinationen sker muntligt och skriftligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen eller i slutet av kursen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DUG1 Makro 5 hp U, G
DUG2 Mikro 5 hp U, G
DUG3 Nutida 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.