Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, 15 hp

Learning and Competence Development in Working Life, 15 credits

759G07

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Cathrine Reineholm

Kursansvarig

Cathrine Reineholm

Studierektor eller motsvarande

Peter Nilsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 1 (HT 2021) 202141-202150 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp, teorier och kontexter inom pedagogikämnet samt ämnets historiska framväxt.
  • förklara hur begrepp och teorier från pedagogikämnet kan tillämpas i en arbetslivskontext.
  • redogöra för, analysera och tillämpa modeller för utbildningsplanering i en arbetslivskontext.
  • att planera och genomföra ett mindre projektarbete med arbetslivspedagogisk inriktning där intervjuer används som datainsamlingsmetod.
  • skriftligt och muntligt avrapportera ett projektarbete där akademisk formalia såsom refereringsteknik och referenslistor tillämpas, samt även förhålla sig kritiskt reflekterande kring arbetets genomförande, slutsatser och generaliseringsmöjligheter.

Kursinnehåll

I kursen behandlas pedagogikämnets framväxt och utveckling med särskilt fokus på pedagogikens roll och betydelse i dagens arbetsliv. I kursen läggs stor vikt vid kompetensutveckling i arbetslivet, och särskilt hur utbildningar kan planeras, genomföras och utvärderas. Vidare behandlas arbetsplatsen som lärmiljö och de teorier och begrepp som kan användas för att analysera och förstå lärande på arbetsplatsen. I kursen får studenten även prova på att använda intervjun som datainsamlingsmetod inom ramen för ett mindre projektarbete med arbetslivspedagogisk inriktning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.

Examination

Kursen examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationer sker löpande under kursen och i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0100 Examination 15 hp U, G, VG

Böcker

Aakvaag, Gunnar C., Hviid Jacobsen, Michael, Johansson, Thomas, (2012) Introduction to sociology : Scandinavian sensibilities Harlow : Pearson, 2012.

ISBN: 0273727397, 9780273727392

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011

ISBN: 9789147090686

Jacobsen, Dag Ingvar, Thorsvik, Jan, (2014) Hur moderna organisationer fungerar 4. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144095028

Kock, Henrik, (2010) Arbetsplatslärande : att leda och organisera kompetensutveckling 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144058467

Nilsson, Peter, Wallo, Andreas, Rönnqvist, Dan, Davidson, Bo, (2018) Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer Andra upplagan Lund : Studentlitteratur , [2018]

ISBN: 9789144090962

Artiklar

Obligatoriska artiklar kan tillkomma. 

Till projektarbetet ska gruppen dessutom självständigt söka och använda minst tre (3) artiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, som är relevanta för projektarbetet.

 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.