Individer och grupper i arbetslivet, 15 hp

Individuals and Groups in Working Life, 15 credits

759G10

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Danilo Garcia

Kursansvarig

Danilo Garcia

Studierektor eller motsvarande

Peter Nilsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 2 (VT 2022) 202211-202220 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande teorier, modeller och begrepp som förekommer inom det arbetspsykologiska ämnesområdet
  • redogöra för och diskutera teorier, modeller och begrepp avseende socialpsykologiska processer och individuella skillnader förenade med individens motivation, arbetstillfredsställelse, handling och produktivitet på arbetsplatsen
  • redogöra för och diskutera kring gruppsykologiska processer, konflikthantering och grupp- och teamutvecklande åtgärder inom arbetslivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera kring sin egen föreställning och sitt eget förhållningssätt med utgångspunkt i arbetspsykologiska frågeställningar och sin framtida yrkesroll som HR-praktiker
  • kritiskt granska och utifrån vetenskapliga premisser värdera olika personlighets- och beteendetester som förekommer inom arbetslivet vid exempelvis rekrytering- och grupputvecklande åtgärder
  • jämföra och kritiskt granska olika modeller och teoretiska perspektiv som förekommer inom den arbetspsykologiska litteraturen

Färdighet och förmåga

  • konstruera och utprova en enkät utifrån ett vetenskapligt förfaringssätt
  • arbeta och samverka med andra i en arbetsgrupp samt konstruktivt kunna bidra till och utvärdera gruppens gemensamma arbete
  • självständigt skriva en sammanhållen akademisk text

Kursinnehåll

Kursen ger en bred och orienterande introduktion till det arbetspsykologiska ämnesområdet och till hur olika psykologiska, socialpsykologiska och gruppsykologiska begrepp och teorier och modeller kan tolkas och förstås i ett arbetspsykologiskt sammanhang. Vidare behandlar kursen grundläggande enkätkonstruktion och kritisk granskning av psykologiska tester som förekommer inom det arbetspsykologiska området. Under kursen jämförs och reflekteras utifrån olika teoretiska perspektiv. Att uttrycka sig akademiskt i skrift samt presentera och diskutera olika frågeställningar med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur övas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell uppgift, övnings- och inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Individuell examination 6.5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium + Enskild uppgift 5 hp U, G
SRE2 Enkätuppgift 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.