Arbete och hälsa, 7.5 hp

Work and Health, 7.5 credits

759G39

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Daniel Lundqvist

Kursansvarig

Daniel Lundqvist

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 4 (VT 2024) 202409-202413 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
Minst 75 hp godkända från Kandidatprogrammet i Human Resources eller Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap där kurserna Beteendevetenskapligt personalarbete – en introduktion och integration (7,5 hp), Personalarbete och forskningsmetoder (7,5 hp), Individer och grupper i arbetslivet (15 hp), Samhälle och arbetsliv (15 hp), samt Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp) skall ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och använda begrepp och teorier om hälsans bestämningsfaktorer i arbete och arbetslivet
  • beskriva och analysera orsaker till sjukskrivning, samt förutsättningar för rehabilitering och återgång i arbete på individ-, organisations- och samhällsnivå
  • beskriva och använda begrepp och teorier om stress och livsbalans (work-life balance) ur hälsoperspektiv
  • beskriva och analysera relationen mellan organisatoriska förutsättningar och hälsa samt hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser.

Kursinnehåll

Inom kursen behandlas grundläggande teoribildning och forskning om hälsans bestämningsfaktorer, dess förutsättningar och hälsofrämjande åtgärder på såväl individ-som organisations- och samhällsnivå. Fokus läggs vid att med utgångspunkt från teorierna och den tidigare forskningen analysera orsaker till sjukskrivning (ohälsa) samt utreda och föreslå åtgärdsprogram för rehabilitering och återgång i arbete. Välfärdssystemets betydelse beaktas också i relation till (o)hälsa och arbets(o)förmåga. Fokus läggs också vid teorier och modeller om stress och (o)hälsa på arbetsplatser, samt vilken betydelse det har för individers och gruppers hälsa och ”livspussel”.

Ytterligare fokus läggs vid relationen mellan organisatoriska förutsättningar och hälsa bl. a organisationsförändringar kopplat till hälsa, betydelsen av rörlighet för att minska arbetsplats- och yrkesinlåsning, samt identifiering och analys av vad och vilka hälsofrämjande åtgärder som understödjer hälsa på arbetsplatser.

I kursen läggs också fokus vid att formulera, analysera och presentera en frågeställning inom ett valt problemområde rörande kursens innehåll ”arbete och hälsa” ur ett intersektionellt perspektiv (t.ex. genus, etnicitet och klass).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt genom olika övnings- och tillämpningsmoment. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstart. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och i grupp.

Examination

Den studerande examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen och i slutet av kursen. En mer detaljerad information lämnas vid kursstart. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.