HRD: Lärande, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer, 15 hp

HRD: Learning, Change and Development in Organizations, 15 credits

759G45

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Agneta Halvarsson Lundqvist

Kursansvarig

Agneta Halvarsson Lundqvist

Studierektor eller motsvarande

Peter Nilsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 5 (HT 2023) 202345-202403 Svenska Linköping O

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
Minst 105 hp godkända från Kandidatprogrammet i Human Resources eller Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap där kurserna Beteendevetenskapligt personalarbete – en introduktion och integration (7,5 hp), Personalarbete och forskningsmetoder (7,5 hp), Individer och grupper i arbetslivet (15 hp), Samhälle och arbetsliv (15 hp), Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp), HR-arbete: utveckling och modeller (7,5 hp),
Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering (7,5 hp), Konflikt- och mobbningshantering i arbetslivet (7,5 hp), Arbete och hälsa (7,5 hp) och Arbetsplatsförlagd utbildning (7,5hp) skall ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt granska begrepp, teorier och modeller inom området human resource development (HRD)
  • beskriva och analysera förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer
  • kritiskt granska och värdera olika teorier, modeller och metoder för förändrings- och utvecklingsarbete med avseende på deras tillämpbarhet i olika kontexter
  • välja, avgränsa, och analysera en HRD-fråga samt redovisa denna såväl skriftligt som muntligt

Kursinnehåll

I kursen behandlas frågor om Human Resource Devlopment i form av lärande, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer. Utgångspunkten är att sådana processer sker planerat och oplanerat på individ, grupp samt organisationsnivå. Mer specifikt behandlas i kursen teorier om och modeller för förändring och förändringsarbete i organisationer. Vidare behandlas också metoder och tekniker för planering, implementering och utvärdering av lärande-, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer. I kursen fokuseras även förutsättningar för HRD-arbete utifrån ett stabs- respektive linjeperspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

De arbetsformer som används för att stödja studenternas lärande är föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen eller i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0100 Examination 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.