HRD: Lärande, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer, 15 hp

HRD: Learning, Change and Development in Organizations, 15 credits

759G45

Huvudområde

Human Resource Management and Development

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Nilsson

Kursansvarig

Peter Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 5 (HT 2023) 202345-202403 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Human Resource Management and Development

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
Minst 105 hp godkända från Kandidatprogrammet i Human Resources där kurserna Beteendevetenskapligt personalarbete – en introduktion och integration (7,5 hp), Personalarbete och forskningsmetoder (7,5 hp), Individer och grupper i arbetslivet (15 hp), Samhälle och arbetsliv (15 hp), Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp), HR-arbete: utveckling och modeller (7,5 hp), Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering (7,5 hp), Konflikt- och mobbningshantering i arbetslivet (7,5 hp), Arbete och hälsa (7,5 hp) och Arbetsplatsförlagd utbildning (7,5hp) skall ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för, analysera och kritiskt granska teorier, perspektiv, modeller och tidigare forskning inom området Human Resource Development (HRD)
  • beskriva och kritiskt granska faktorer som skulle kunna bidra till att minska gapet mellan HRD-forskning och HRD-praktik
  • söka, identifiera, utvärdera, sammanställa samt kritiskt granska samtida HRD-forskning inom ett avgränsat område inom en given tidsram  
  • planera, genomföra och utvärdera en HRD-konferens för HR-praktiker
  • presentera samtida forskning, skriftligt så väl som muntligt, för HR-praktiker
  • i dialog med HR-praktiker föreslå hur forskningsbaserad kunskap kan användas som grund i HR-praktiker

Kursinnehåll

I kursen behandlas frågor om Human Resource Development (HRD) i form av lärande, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer. Kursen inleds med en problematisering av gapet mellan HRD-forskning och HRD-praktik, och kursen avslutas med en sammanställning och presentation av aktuell HRD-forskning för praktiker inom området. Däremellan introduceras begrepp, teorier, perspektiv, modeller och tidigare forskning inom området HRD. Exempel på ämnen som tas upp är formellt och informellt lärande, ledarskaps- och chefsutveckling, överföring och användning av kunskap, förändringsprocesser och organisationsutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande på seminarier, workshop och konferens i grupp, betygsskala: UG
  • skriftlig projektrapport i grupp, betygsskala: UV
  • skriftlig examination, individuellt, betygsskala: UV

För helkursbetyg görs en sammanvägd bedömning av alla examinationer. För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänd nivå på skriftlig projektrapport i grupp och skriftlig individuell examination.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0100 Examination 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.