Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

Introductory Course in Behavioural Science, 60 credits

759G46

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Lisa Ferm

Kursansvarig

Lisa Ferm

Studierektor eller motsvarande

Lisa Ferm

Kontaktinformation

Ann-Charlotte Bivall, studierektor

Hanna Ekelund Strand, administratör

Ida Ekström, studievägledare

Pernilla Ahrén, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202334-202423 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv, kunskapsteoretiska synsätt och skolbildningar inom beteendevetenskap med fokus på sociologi, psykologi samt pedagogik
 • redogöra för och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom beteendevetenskap
 • tillämpa en integration av pedagogiska, psykologiska, och sociologiska teorier inom det beteendevetenskapliga området
 • formulera och diskutera frågeställningar utifrån mångfaldsperspektiv som klass, genus och etnicitet i relation till beteendevetenskapliga teorier
 • identifiera informationsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande beteendevetenskap

Kursinnehåll

Kursen består av åtta delkurser.

Den samhälleliga blicken, 7,5 hp

I delkursen behandlas grundläggande makrosociologisk teori och begreppsbildning med tonvikt på klassiska teorier och begrepp. I delkursen används dessa teorier för att förstå aktuella samhällsproblem. Vidare behandlas grundläggande mikrosociologi med tonvikt på klassiska teorier men även moderna teorier och begrepp.

Lärande, påverkan och utveckling – en livslång process, 7,5 hp

I delkursen behandlas pedagogiska frågeställningar ur olika teoretiska perspektiv. Utgångspunkt är föreställningen om att människan utvecklas hela livet och ständigt påverkar och påverkas av sin omgivning. Begrepp som lärande, kunskap, påverkan och utveckling behandlas och problematiseras. Vidare i delkursen ingår det att reflektera över sitt eget och andras lärande i olika sammanhang.

Tänkande och beteende i mänskliga sammanhang, 7,5 hp

I delkursen behandlas psykologiämnets historia och teoretiska perspektiv. Genom områden såsom kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, klinisk psykologi och socialpsykologi behandlas tänkande och beteende hos individer och grupper. 

Elementär vetenskaplig metod, 7,5 hp

I delkursen introduceras grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv inom beteendevetenskaperna med avseende på kunskapssyn, människosyn och sanningsanspråk. Vidare behandlas relationen mellan vetenskapsteori och design samt planering, genomförande och rapportering av empiriska studier.

Utbildning i olika kontexter, 7,5 hp

I delkursen behandlas utbildning, det vill säga organiserad påverkan i någon form. Detta kopplas till olika sätt att se på planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatser. Utbildning som fenomen behandlas utifrån individ-, organisations- och samhällsnivå.

Arbete och arbetsliv, 7,5 hp

I delkursen behandlas arbetslivets utveckling och struktur över tid. Vidare belyses grundläggande teorier om arbetets organisering samt individens förutsättningar för att möta de krav som arbetet medför och vad det innebär att arbeta i grupper och team.

Vardagslivet, 7,5 hp

I delkursen behandlas vardagsliv vilket avser exempelvis familjeliv och fritid. Vidare i delkursen används beteendevetenskapliga teorier och begrepp för att förstå människors vardagsliv.

Rörelser i tiden, 7,5 hp

I delkursen behandlas samtida sociala rörelser, vilka betraktas utifrån en vid definition. Under kursen behandlas sociala rörelser som företeelse samt rörelsernas uppkomst, fortlevnad och dess konsekvenser i förhållande till samhälle, grupper och individer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledning och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

Den samhälleliga blicken, 7,5 hp

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

Lärande, påverkan och utveckling - en livslång process, 7,5 hp

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

Tänkande och beteende i mänskliga sammanhang, 7,5 hp

 • individuell skriftlig examination, betygsskala UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UG

Elementär vetenskaplig metod, 7,5 hp

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV
 • skriftlig och muntlig examination i grupp, betygsskala: UV

Utbildning i olika kontexter, 7,5 hp

 • skriftlig examination i grupp, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

Arbete och arbetsliv, 7,5 hp

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

Vardagslivet, 7,5 hp

 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

Rörelser i tiden, 7,5 hp

 • skriftlig och muntlig examination i grupp, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt på hela kursen krävs dessutom Väl godkänt på minst fem av de åtta delkurserna.

För delkurs Elementär vetenskaplig metod utgörs betyget av en sammanvägning av de båda momenten.   

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RÖRE Rörelser i tiden 7.5 hp U, G, VG
VARD Vardagslivet 7.5 hp U, G, VG
ARBE Arbete och arbetsliv 7.5 hp U, G, VG
UTBI Utbildning i olika kontexter 7.5 hp U, G, VG
VETE Elementär vetenskaplig metod 7.5 hp U, G, VG
LPU1 Lärande, påverkan och utveckling - en livslång process 6 hp U, G, VG
SAMH Den samhälleliga blicken 7.5 hp U, G, VG
TÄNT Tänkande och beteende, salstentamen 4 hp U, G, VG
LPUS Lärande, påverkan och utveckling - seminarier 1.5 hp U, G
TÄN1 Tänkande och beteende, peerwise/frågestund 1 hp U, G
TÄN2 Tänkande och beteende, seminarier/efterläsning 2.5 hp U, G

Övrigt

Kurslitteraturen finns i kursrummet på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.