Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

Introductory Course in Behavioural Science, 60 credits

759G46

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ann-Charlotte Bivall

Kursansvarig

Ann-Charlotte Bivall

Studierektor eller motsvarande

Ann-Charlotte Bivall

Kontaktinformation

Ann-Charlotte Bivall, studierektor

Hanna Ekelund Strand, adminstratör

Ida Ekström, studievägledare

Pernilla Ahrén, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202304-202403 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv, kunskapsteoretiska synsätt och skolbildningar inom beteendevetenskaperna
  • redogöra för och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom beteendevetenskaperna
  • tillämpa en integration av pedagogiska, psykologiska, och sociologiska teorier inom det beteendevetenskapliga området
  • formulera och diskutera frågeställningar utifrån mångfaldsperspektiv som klass, genus och etnicitet i relation till beteendevetenskapliga teorier
  • identifiera informationsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande beteendevetenskap
  • planera, genomföra och rapportera ett mindre fördjupningsarbete.

Kursinnehåll

Den samhälleliga blicken, 7,5 hp

(In the Eye of Society)
I delkursen behandlas grundläggande makrosociologisk teori och begreppsbildning med tonvikt på klassiska teorier och begrepp. I delkursen används dessa teorier för att förstå aktuella samhällsproblem. Vidare behandlas grundläggande mikrosociologi med tonvikt på klassiska teorier men även moderna teorier och begrepp.

Lärande, påverkan och utveckling – en livslång process, 7,5 hp

(Learning, Influence and Development - A Lifelong Process)
I delkursen behandlas pedagogiska frågeställningar ur olika teoretiska perspektiv. Utgångspunkt är föreställningen om att människan utvecklas hela livet och ständigt påverkar och påverkas av sin omgivning. Begrepp som lärande, kunskap, påverkan och utveckling behandlas och problematiseras. Den studerande ska reflektera över sitt eget och andras lärande i olika sammanhang.

Tänkande och beteende i mänskliga sammanhang, 7,5 hp

(Thinking and Behaviour in Human Contexts)
I delkursen behandlas psykologiämnets historia och teoretiska perspektiv. Vidare behandlas områdena kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, klinisk psykologi och socialpsykologi.

Elementär vetenskaplig metod, 7,5 hp

(Basic Research Methodology)
I delkursen introduceras grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv inom beteendevetenskaperna med avseende på kunskapssyn, människosyn och sanningsanspråk. Vidare behandlas relationen mellan vetenskapsteori och design samt planering, genomförande och rapportering av empiriska studier.

Utbildning i olika kontexter, 7,5 hp

(Education in Various Contexts)
Med utbildning avses i delkursen organiserad påverkan i någon form. Detta kopplas till olika sätt att se på planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatser. Utbildning som fenomen behandlas utifrån individ-, organisations- och samhällsnivå.

Arbete och arbetsliv, 7,5 hp

(Work and Working Life)
I delkursen behandlas arbetslivets utveckling och struktur över tid. Vidare belyses grundläggande teorier om arbetets organisering samt individens förutsättningar för att möta de krav som arbetet medför och vad det innebär att arbeta i grupper och team.

Vardagslivet, 7,5 hp

(Everyday Life)
Med vardagsliv avses i delkursen de olika liv som människor lever, t ex i form av familjeliv och fritidsliv. I delkursen används beteendevetenskapliga teorier och begrepp för att förstå människors vardagsliv.

Rörelser i tiden, 7,5 hp

(Social Movements in Contemporary Society)
I delkursen integreras sociologiska, pedagogiska och psykologiska teorier i relation till samtida sociala rörelser, vilka betraktas utifrån en vid definition. Vidare ingår i delkursen att välja en samtida social rörelse, samt att kartlägga, beskriva och analysera denna.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, självstudier och seminarier. Integrationen åstadkommes bl a genom att vissa genomgående teman behandlas i seminarieform, eller som individuella uppgifter, utifrån de i kursen företrädda vetenskapliga perspektiven.

Examination

Kursen examineras genom enskilda, grupporienterade, muntliga och skriftliga uppgifter. Examinationsformerna utformas så att de stödjer ett reflekterande förhållningssätt i förhållande till såväl teori som teorins tillämpning i praktiken.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RÖRE Rörelser i tiden 7.5 hp U, G, VG
VARD Vardagslivet 7.5 hp U, G, VG
ARBE Arbete och arbetsliv 7.5 hp U, G, VG
UTBI Utbildning i olika kontexter 7.5 hp U, G, VG
VETE Elementär vetenskaplig metod 7.5 hp U, G, VG
LPU2 Lärande, påverkan och utveckling - en livslång process 1.5 hp U, G, VG
LPU1 Lärande, påverkan och utveckling - en livslång process 6 hp U, G, VG
SAMH Den samhälleliga blicken 7.5 hp U, G, VG
TÄNP Tänkande och beteende, peerwise/frågestund 1 hp U, G, VG
TÄNS Tänkande och beteende, seminarier/efterläsning 2.5 hp U, G, VG
TÄNT Tänkande och beteende, salstentamen 4 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteraturen finns i kursrummet på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.