Forskningsmetodik, 15 hp

Research Methodology, 15 credits

759G47

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mattias Hellgren

Kursansvarig

Mattias Hellgren

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 6 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
Minst 135 hp godkända från Kandidatprogrammet i Human Resources eller Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap där tröskelkurserna till termin 5 samt HRM: Organizing and Managing Organizations (15 hp) och HRD: Learning, Change and Development in Organizations (15 hp) skall ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva, analysera och kritiskt granska olika vetenskapsteoretiska inriktningar och forskningsmetoder inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning,
  • planera design och uppläggning av vetenskapliga undersökningar avseende konstruktion av datainsamlingsinstrument, val av metod för insamling, bearbetning och analys av information,
  • använda statistiska tekniker för bearbetning och analys av numerisk information, samt kvalitativa metoder för bearbetning och analys av verbal information,
  • granska och värdera forskningsarbeten med hänsyn till vetenskapliga ställningstaganden, kvalitetsaspekter, samt metodologiska och etiska överväganden.

Kursinnehåll

Inom kursen behandlas arbetsgången i ett forsknings- eller utredningsarbete inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning. Fokus läggs vid formulering av forskningsproblem och olika vetenskapliga perspektiv/ställningstaganden och deras konsekvenser för undersökningens uppläggning, datainsamling (t ex med enkät, intervju och observation), bearbetning och analys av såväl numerisk som verbal information samt rapportering. De tekniker för bearbetning och analys som behandlas är kvantitativa metoder för deskription, för bestämning av statistiska samband, för hypotesprövningar och kvalitativa metoder för bearbetning och analys av verbal information. Kvalitetsaspekter inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning samt etiska aspekter behandlas också.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt genom olika övnings- och tillämpningsmoment. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstart. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande utöva självstudier enskilt och i grupp.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Kvantitativ metod 5 hp U, G, VG
FPRO Tillämpad forskningsprocess 10 hp U, G, VG

Böcker

Information om kurslitteratur finns i LISAM

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.