Kandidatuppsats i Psykologi, 15 hp

Bachelor's Essay in Psychology, 15 credits

759G48

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christer Johansson

Kursansvarig

Christer Johansson

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 6 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
Minst 135 hp godkända från Kandidatprogrammet i Human Resources eller Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap där tröskelkurserna till termin 5 samt HRM: Organizing and Managing Organizations (15 hp) och HRD: Learning, Change and Development in Organizations (15 hp) skall ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • genomföra en empirisk och/eller teoretisk studie av ett problem inom området psykologi.
  • formulera, beskriva, analysera och diskutera valt problem i skrift på ett systematiskt sätt
  • muntligt diskutera och försvara ett vetenskapligt arbete
  • kritiskt granska, värdera och diskutera vetenskapliga arbeten.

Kursinnehåll

Inom kursen planeras, genomförs, analyseras och redovisas ett sammanhållet arbete inom psykologi. Arbetet utformas som en kandidatuppsats i psykologi. Fokus i kursen läggs vid genomförande och författande av kandidatuppsatsen utifrån relevant teoribildning och tidigare forskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kandidatuppsatsen planeras och genomförs i normalfallet parvis tillsammans med annan kursdeltagare. Delar utav kursinnehållet introduceras via föresläsningar med det kan även förekomma seminarier. Handledning erbjuds under den termin som uppsatsarbetet pågår. Såväl granskning som framläggning av uppsatser sker i planerad seminarieverksamhet.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.