Arbetsplatsförlagd utbildning, 7.5 hp

Workbased Education, 7.5 credits

759G52

Huvudområde

Sociologi Human Resource Management and Development Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Louise Svensson

Kursansvarig

Louise Svensson

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 4 (VT 2023) 202314-202318 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Sociologi, Human Resource Management and Development, Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
Minst 75 hp godkända från Kandidatprogrammet i Human Resources eller Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap där kurserna Beteendevetenskapligt personalarbete – en introduktion och integration (7,5 hp), Personalarbete och forskningsmetoder (7,5 hp), Individer och grupper i arbetslivet (15 hp), Samhälle och arbetsliv (15 hp), samt Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp) skall ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • inhämta personal- eller arbetsvetenskapsrelaterade kunskaper om den aktuella organisationen
  • behandla ett organisationsspecifikt problem samt kunna muntligen och skriftligen rapportera detta i ett självständigt arbete
  • kritiskt granska och värdera egen och andras projektrapporter med hänsyn till vetenskapliga ställningstaganden
  • klara anställningskrav och delta i det praktiska arbetet.

Kursinnehåll

Den studerande ska under perioden arbeta under gängse villkor och förhållanden på en arbetsplats som den studerande själv anskaffar. Tillsammans med lärare och i samråd med handledare på arbetsplatsen, ska den studerande välja ett organisationsspecifikt problem att fördjupa sig i. Detta problem ska studenten senare redovisa i form av skriftlig rapport som ska behandlas vid ett seminarium. Vidare ska den studerande i samband med den arbetsplatsförlagda utbildningen inhämta kunskaper om arbetsplatsens organistion, mål, beslutsfattande och verksamhet. Dessa kunskaper ska studenten dokumentera samt senare redovisa och diskutera vid seminarier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning både på arbetsplatsen och på universitetet. Den studerande ska i samråd med lärare upprätta en plan där det ska framgå vilka uppgifter studenten har under kursen. Den handledare som studenten har på arbetsplatsen ska vid periodens slut skriva ett intyg om fullgjort uppdrag. Arbetsplatsen måste godkännas av kursansvarig, med hänsyn till dess relevans för utbildningen.

Examination

Studenten examineras skriftligt genom en arbetsrapport över det problem som studenten har att hantera under kursen samt ett PM där den aktuella organisationen ska beskrivas. Arbetsrapporten ska också redovisas vid ett seminarium. Dessutom är en examinationsgrund att studenten klarar de anställningskrav som den aktuella organisationen ställer på anställda. I detta fall examineras studentens närvaro på arbetsplatsen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare 2 extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.