Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering, 7.5 hp

The Human Resource supply chain with focus on recruitment, 7.5 credits

759G58

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christer Johansson

Kursansvarig

Christer Johansson

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 3 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva grundläggande teorier och modeller beträffande rekrytering som en del av kompetensförsörjningsprocessen
- redogöra för samspelet mellan en organisations strategiska styrdokument och dess operativa rekryteringsarbete
- tillämpa och problematisera grundläggande teorier och modeller om rekrytering i ett praktiskt projektarbete
- utarbeta, tillämpa och kritiskt granska kriterier för bedömning av potentiella medarbetare
- planera och genomföra rekryteringsintervjuer
- skriftligt och muntligt avrapportera genomfört rekryteringsprojekt i enlighet med akademiskt skrivande och formalia
- kritiskt granska och värdera kriterier för bedömning av potentiella medarbetare
- kritiskt granska och diskutera genomfört rekryteringsprojekt utifrån personalarbetets etik.

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande teorier och forskning om kompetensförsörjning i relation till dels utbud och efterfrågan av kompetens i organisationer, dels organisationers styrdokument. Vidare behandlas teorier och forskning om rekryteringsprocessen, kompetensbehov, utveckling av kriterier för bedömning av arbetssökande samt olika instrument för urval vid rekrytering. Under senare delen av kursen genomförs ett rekryteringsprojekt som utgår från en organisations strategiska styrdokument och behandlar faser som analys av kompetensbehov, kravanalys av en befattning, utformning av information till sökande, utveckling av instrument för att bedöma sökande och beslut om anställning.

Undervisnings- och arbetsformer

De arbetsformer som används för att stödja studenternas lärande är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, övningar och handledning. Kursen är upplagd som en process som börjar med att teori och forskning inom kursens områden bearbetas för att studenterna ska få kunskaper att genomföra ett rekryteringsprojekt. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Den studerande examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen och i slutet av kursen. En mer detaljerad information lämnas vid kursstart.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RAPP Grupprapport 3 hp U, G
EXAM Individuell examination 4.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.