Representationer som tänkande, 6 hp

Thinking with Representations, 6 credits

769A03

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Blomkvist

Kursansvarig

Johan Blomkvist

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2021 202103-202122 3 Engelska Linköping, Valla
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2021) 202103-202122 3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande
 • Godkänd kurs 30hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller motsvarande
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
 • Godkänd kurs 30hp i datavetenskap eller motsvarande
  samt
 • Minst 12 hp godkända kurser inom design varav minst 6 hp på avancerad nivå (t ex två av  kurserna "Interaktionsdesign och användarupplevelse 9 hp", "Avancerad interaktionsdesign 6 hp" eller "Interaktionsdesign studio 6 hp"), eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • tillämpa grundläggande koncept från distribuerad kognition
 • representera alternativ i en designrymd
 • reflektera över värdet av dessa representationer
 • använda och utveckla verktyg och metoder för representationer, samt reflektera över hur verktygen möjliggör och begränsar
 • redogöra för och systematiskt reflektera över representationer av komplexa sammanhang på detalj- respektive holistisk nivå

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • Olika roller representationer har i design.
 • Användning av olika verktyg för att planera och använda representationerna i en designprocess.
 • Lärandemekanismer med hjälp av representationer och kopplingen mellan representationen och den kunskap som den gör tillgänglig.
 • Generella implikationer av att placera representationer i centrum av designprocessen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av en serie övningar, designuppgifter och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UV
 • skriftlig inlämningsuppgift i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på på den individuellt skriftliga inlämningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Gruppuppgift 3 hp U, G
UPG1 Individuell uppgift 3 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Artiklar

Lista med artiklar som tillhandahålls via kurshemsida.

Individuellt anpassade artiklar som söks av studenten själv i samråd med examinatorn.

Kompletterande litteratur

Övrigt

Books, articles and conference papers provided by staff.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.