Tänkande med representationer, 6 hp

Thinking with Representations, 6 credits

769A23

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Blomkvist

Kursansvarig

Johan Blomkvist

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202303-202322 - Engelska Linköping, Valla
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2023) 202303-202322 2+3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • tillämpa grundläggande koncept från distribuerad kognition på designtänkande
 • representera alternativ i en designrymd och reflektera över värdet av dessa representationer i design
 • använda och utveckla verktyg och metoder för representationer samt reflektera över hur verktygen möjliggör och begränsar designtänkande
 • redogöra för och systematiskt reflektera över representationer av komplexa sammanhang på detalj- respektive holistisk nivå

Kursinnehåll

I kursen behandlas metodkunskap inom designorienterad kognitionsvetenskap med följande innehåll:

 • olika roller som representationer har i design
 • användning av olika verktyg för att planera och använda representationerna i en designprocess
 • lärandemekanismer med hjälp av representationer och kopplingen mellan representationen och den kunskap som den gör tillgänglig
 • generella implikationer av att placera representationer i centrum av designprocessen

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av övningar, designuppgifter och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftlig inlämningsuppgift i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: EC

För godkänt slutbetyg (E) krävs Godkänt på skriftlig inlämningsuppgift i grupp och aktivt deltagande i seminarier samt E på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 0 hp U, G
UPG2 Skriftliga uppgifter i grupp 3 hp U, G
UPG1 Individuell skriftlig uppgift 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.