Avancerad interaktionsanalys, 6 hp

Advanced Interaction Analysis, 6 credits

769A24

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mathias Broth

Kursansvarig

Mathias Broth

Studierektor eller motsvarande

Julien Renard

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2023 202303-202322 - Engelska Linköping, Valla
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2023) 202303-202322 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • diskutera förhållandet mellan manifesta beteenden, sociala handlingar och kognitiva processer i olika former av mänsklig interaktion
 • redogöra för forskningsläget i en avgränsad del av interaktionsforskningen
 • ställa kognitionsvetenskapligt relevanta frågor som kan besvaras med interaktionsanalytisk metod
 • identifiera ett interaktionellt fenomen och relatera detta till tidigare interaktionsanalytisk forskning
 • tillämpa etablerade principer för interaktionsanalys av videoinspelade data, med avseende på såväl verbala som multimodala kommunikativa resurser
 • skriftligen presentera interaktionsanalytisk forskning i enlighet med praxis inom etnometodologi och samtalsanalys

Kursinnehåll

I kursen behandlas interaktionsanalys och den etnometodologiska interaktions- och samtalsanalysens teori, metod och resultat. Relationen mellan synliga och hörbara beteenden, sociala handlingar och kognitiva processer i olika former av mänsklig interaktion behandlas, såväl teoretiskt som i förhållande till videoinspelade interaktionsdata. I kursen ingår planering och genomförande av datainsamling, etiska överväganden, identifikation av relevanta videosekvenser i förhållande till en frågeställning, transkription av delar av videodata, analysskrivande, redogörelse för tidigare forskning och diskussion av de egna resultaten i förhållande till det aktuella forskningsläget. I kursen behandlas hur kognitionsvetenskapligt relevanta frågor kan ställas så att de kan besvaras med interaktionsanalytisk metod. Under kursen genomförs vetenskapligt försvarbara analyser av videoinspelade interaktionsdata, med avseende på såväl språkliga som multimodala kommunikativa resurser.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, datasessioner, fältarbete och kollegial granskning. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examiners genom:

 • aktivt deltagande i fältstudier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig redovisning, betygsskala: EC

För Godkänt slutbetyg (E) krävs minst Godkänt på aktivt deltagande i seminarier, fältstudier och individuell muntlig redovisning samt E på individuell skriftlig redovisning. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga redovisningen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄLT Fältstudier 1 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning 2 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.