Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp

Service Design, Studio Course, 12 credits

769A25

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Kursansvarig

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) VT 2023 202303-202322 2+3 Engelska Linköping, Valla
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2023) 202303-202322 2+3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara och tillämpa teorier och metoder från design för tjänster och tjänstesystem
 • välja lämpliga designmetoder och verktyg samt använda dessa i en verklig tjänstesystemskontext som involverar multipla aktörer i designprocessen
 • reflektera över designmetoder och verktyg i relation till tjänstesystem och samskapande av värden
 • reflektera över ett givet tema och dess implikationer för tjänstesystemkontexten, baserat på kunskap om temats centrala koncept
 • integrera och tillämpa disciplinära färdigheter i ett mångdisciplinärt sammanhang
 • genom att integrera kunskap från olika perspektiv redogöra för ett utmaningsområde och dess kontexter genom relevant teori och fältstudier
 • syntetisera och kommunicera designarbete
 • sammanställa och presentera designresultat i online-media
 • tillämpa designkritik, designhistoria samt ansvarsfull design

Kursinnehåll

I kursen behandlas metodkunskap inom designorienterad kognitionsvetenskap genom att behandla tjänstesystem där det finns designutmaningar rörande adaptiva och artificiellt intelligenta (AI) system, policyutveckling, medborgardeltagande, samproduktion och resursintegration. Tjänstesystemskontexterna som behandlas i kursen hämtas bland annat från stadsutveckling, omsorg, hälsa, migration samt skola.

Innehållet i kursen omfattar designundersökningsmetoder, synkrona och diakrona gestaltningsmetoder, statisk och dynamisk prototyping, faciliteringsarbete, modellering i tjänsteutveckling, samskapande av värden, resursintegration, social innovation, designkritik, ansvarsfull design och bedömning av designarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, handledning, projektarbete, fältstudier och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftligt och visuellt gestaltat projektmaterial med individuell inlämning, betygsskala: EC
 • gruppvisa designprojekt, betygsskala: EC
 • skriftligt och visuellt gestaltad och muntligt presenterad individuell tematisk uppgift, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i designövning, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg G krävs godkänt på aktivt deltagande i designövning samt E på övriga moment. Slutbetyg räknas fram som den viktade medianen (avrundat uppåt) på skriftligt och visuellt gestaltat projektmaterial med individuell inlämning, gruppvisa designprojekt och skriftligt och visuellt gestaltad och muntligt presenterad individuell tematisk uppgift, med antalet högskolepoäng på momentet som vikt.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UGP1 Individuell tematisk uppgift 4 hp EC
UPG2 Individuellt projektmaterial 1 hp EC
PRA1 Designprojekt 6 hp EC
MOM1 Inledande designövning 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.