Utvärdering och kognitiv mätning, 6 hp

Evaluation and Cognitive Measurement, 6 credits

769A27

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Marsja

Kursansvarig

Erik Marsja, Emil Holmer

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2023) 202303-202312 4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för metoder för att utvärdera och mäta kognition
 • redogöra för och använda tekniska verktyg för mätning av kognition
 • genomföra mätning av kognition med relevanta mått
 • redogöra för och använda tekniska verktyg för mätning av miljöfaktorer som påverkar kognition
 • presentera resultat från mätning av kognition på ett korrekt och relevant sätt
 • redogöra för diskrimineringsaspekter relaterat till mätning av kognition
 • analysera fördelar och nackdelar med olika mätmetoder i förhållande till vad man vill mäta

Kursinnehåll

I kursen behandlas metodkunskap inom kognitionsvetenskap med fokus på att samla in, analysera och presentera mått på kognition som:

 • teori om mätning, inklusive psykometri, psykofysik och antropometri
 • tekniska verktyg för att mäta kognition, inklusive fysiologiska mätmetoder, hjärnavbildning och ögonrörelsemätning
 • mätning av kognitiv prestation, inklusive experimentell metodik och observationer
 • självskattningar av kognitiv prestation, inklusive skattningsformulär, användbarhets- och UX-mått
 • miljömätningar som t.ex. ljud- och ljusnivåer kopplat till psykofysiologiska aspekter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer.  Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftliga inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell inlämningsuppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella inlämningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig gruppexamination 2 hp U, G
UPG2 Individuell skriftlig uppgift 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.