Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp

Cognitive Science Project I, 12 credits

769A28

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erik Marsja

Kursansvarig

Erik Marsja

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) VT 2023 202303-202322 Engelska Linköping, Valla
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2023) 202303-202322 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • självständigt utföra en kognitionsvetenskaplig forskningsuppgift
 • identifiera och avgränsa en forskningsuppgift
 • analysera och rapportera en frågeställning inom ett eller flera av kognitionsvetenskapens delvetenskaper eller tillämpningsområden
 • diskutera kognitionsvetenskapligt projekts möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur det används
 • redogöra för vetenskapliga, etiska, och samhälleliga bedömningar, inklusive hållbar utveckling, i ett kognitionsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt
 • identifiera behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för kunskapsutveckling för att nå fördjupade kunskaper i en del av kognitionsvetenskapen

Kursinnehåll

I kursen behandlas aktuell forskning inom ett kognitionsvetenskapligt profilområde, exempelvis funktionsnedsättning och samhälle, design, utveckling och/eller utvärdering av tekniska artefakter, eller studier av komplexa sammansatta system. Kursen sker företrädesvis i nära anslutning till något pågående kognitionsvetenskapligt forskningsprojekt eller med en extern uppdragsgivare. Dessutom behandlas hållbar utveckling i relation till kognitionsvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består seminarier, projektarbete och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig forskningsrapport, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt i aktivt deltagande på seminarier samt E på den individuella skriftliga forskningsrapporten. Högre betyg grundas av den individuella skriftliga forskningsrapporten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
PRO1 Projekt 11 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.