Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6 hp

Intelligent Virtual Agents and Social Robots, 6 credits

769A32

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Kursansvarig

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2023) 202335-202402 1+4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet Kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska aktuella forskningsfrågor, resultat och teorier som berör intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
 • diskutera begräsningar och möjligheter i de teknologier som används för utveckling och implementering av intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
 • kritiskt reflektera över hur utveckling och användning av sådana teknologier påverkar människans interaktion med intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
 • självständigt genomföra ett utvecklings- och utvärderingsprojekt med intelligenta virtuella agenter eller sociala robotar

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorier, metoder och teknologier i forskningsfronten av området. Vidare behandlas aktuella teoretiska frågor men även praktisk kunskap i implementation och/eller utvärdering av agent- eller robot-baserade interaktiva system med fokus på samspel människa-system.

Följande teoretiska områden behandlas:

 • interaktion genom naturligt språk och icke-verbal kommunikation
 • visuellt utseende och personlighet
 • emotioner och socialitet
 • etik, normer och kulturella aspekter
 • metoder för utveckling och utvärdering
 • tillämpningsområden, t ex lärande, träning, hälsa, nöje, autism, autonoma farkoster

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig rapport och muntlig presentation av projektarbete, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänd på samtliga moment. För Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på projektarbetet. 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 3 hp U, G
PRO1 Projektarbete 3 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.