Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp

Interaction Design, studio course, 6 credits

769A34

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mattias Arvola

Kursansvarig

Mattias Arvola

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2024) 202445-202503 4 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet Kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • genom skissning utforska och analysera designrymden för ett arbete i interaktionsdesign med fokus på kvaliteter i användarupplevelse
 • självständigt planera, genomföra och redovisa interaktionsdesignsprojekt
 • fatta designbeslut med begränsad information och argumentera för dem utifrån interaktion och användarupplevelse
 • ge konstruktiv kritik på andras arbeten i interaktionsdesign med fokus på interaktion och kvaliteter i användarupplevelse
 • reflektera kring interaktionsdesignens roll i relation till samhälleliga aspekter, samt eget behov av vidare kompetensutveckling
 • utforska designproblem och -lösningar med interaktiva, animerade och fysiska prototyper

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorins roll i relation till praktiken i interaktionsdesign, skisser i utforskning och designrymdsanalys, fysiska och interaktiva prototyoper med sensorer och aktuatorer, animerade prototyper av användargränssnitt, samt beslutsfattande och kritik i interaktionsdesign.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, designarbeten och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom: 

 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter i en digital portfolio, betygsskala: UV
 • muntliga presentationer i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell kritik av andras designarbeten, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs dessutom Väl godkänt på de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna i en digital portfolion. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DIP1 Digital portfolio 5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 0.5 hp U, G
UPG1 Individuell skriftlig uppgift 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.