Evolutionär kognition, 6 hp

Evolutionary Cognition, 6 credits

769A35

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2023) 202335-202343 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet Kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för de viktigaste begreppen och perspektiven i studiet av kognition utifrån ett evolutionärt perspektiv
 • återge centrala forskningsresultat inom området
 • förklara hur evolutionärt baserade teorier är knutna till grundläggande uppfattningar om den mänskliga kognitionen som åtminstone delvis en produkt av evolutionära faktorer
 • redogöra för hur ett evolutionärt perspektiv kan ha relevans för andra discipliner inom det kognitionsvetenskapliga området, som filosofi, lingvistik, psykologi och neurovetenskap
 • kritiskt diskutera hur fenomen rörande ras och kön har kunnat grundas i evolutionära förklaringar

Kursinnehåll

I kursen behandlas kognition utifrån ett evolutionärt perspektiv, där utgångspunkten är att de naturliga kognitiva system (till exempel mänsklig kognition) som finns är resultatet av en evolutionär utveckling. En följdfråga blir då vilka konsekvenser detta får för hur kognition bäst ska förstås.

I kursen ingår en genomgång av evolutionsteorin och vilken relevans ett evolutionärt perspektiv kan ha för förståelsen av mänsklig kognition. Innehållet inbegriper andra arters kognition och frågor om djurens kognitiva förmågor (och oförmågor). Vidare behandlas jämförande perspektiv på mänsklig kognition, vilket innebär att till exempel antropologiska och arkeologiska resultat kommer att behandlas. Frågan om det evolutionära perspektivet har någon direkt relevans för olika filosofiska teorier om medvetandet kommer också att behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. En del av undervisningen kan ske digitalt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftliga individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga individuella tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
UPG1 Individuell skriftlig uppgift 1 hp U, G
HEM1 Individuell skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.