Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp

Cognitive Science Project II, 12 credits

769A36

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Birgitta Thorslund

Kursansvarig

Birgitta Thorslund

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) HT 2023 202335-202402 Engelska Linköping, Valla
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2023) 202335-202402 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet Kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • identifiera och avgränsa en forskningsuppgift inom kognitionsvetenskap
 • självständigt utföra en kognitionsvetenskaplig forskningsuppgift
 • analysera och rapportera frågeställningar inom flera av kognitionsvetenskapens delvetenskaper och tillämpningsområden
 • identifiera eget behov av kunskap och planera sitt lärande

Kursinnehåll

I kursen behandlas aktuell forskning inom ett profilområde, exempelvis design, utveckling och/ eller utvärdering av tekniska artefakter, eller studier av komplexa sammansatta system. Vidare i kursen kommer en självständig kognitionsvetenskaplig forskningsuppgift utföras från identifiering och avgränsning till analys och rapport. I kursen ingår även identifiering av kunskapsbehov och planering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning samt seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig forskningsrapport, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs Godkänt i aktivt deltagande på seminarier och de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna samt E på den individuella skriftliga forskningsrapporten. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga forskningsrapporten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Aktivt deltagande i seminarier 1 hp U, G
UPG1 Individuella skriftliga inlämningsuppgifter 2 hp U, G
UPG2 Individuell skriftlig forskningsrapport 9 hp EC

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.