Behavioral Economics, 7.5 hp

Behavioral Economics, 7.5 credits

770A01

Kursen är nedlagd. Ersätts av 730A27.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kinga Barrafrem

Kursansvarig

Kinga Barrafrem

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 201934-201943 Engelska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 201934-201943 Engelska Linköping
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping V
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi (Ekonomisk analys) 3 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping O
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 Engelska Linköping O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

Nationalekonomi grundkurser 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande.

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Undantag för svenska 3.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för de problem som uppkommer i den neoklassiska nationalekonomiska teorin och identifiera, förklara och analysera hur psykologiska faktorer påverkar beslutsfattare
- identifiera, beskriva och tillämpa forskningsmetoder som används i beteendeekonomi
- analysera ekonomiska aktörers beslut utifrån ett beteendeekonomiskt perspektiv
- utforma experiment och undersökningar för att besvara relevanta forskningsfrågor inom beteendeekonomi
- kritiskt utvärdera befintlig policy, för att förbättra individers beslutsfattande, och föreslå konstruktiva sätt att hjälpa individer att fatta beslut.

Kursinnehåll

Kursen behandlar användningen av laboratorie- och fältexperiment som ett verktyg för att få kunskap om ekonomiska aktörers beteenden samt forskning som har inkorporerat psykologi inom nationalekonomi. En analys av rationellt beteende ersätts med psykologiskt realistiska antaganden baserat på observationer från experiment och fältstudier. Fokus är på hur dessa antaganden påverkar marknader, styrning, offentliga beslut samt hur beteendeekonomisk forskning kan tillämpas inom olika typer av beslutsfattande (tex finans, hälsa)

Kursen behandlar 5 områden
- Verktyg för att bedriva beteendeekonomisk forskning
- Preferenser och känslor i beslutsfattande
- Neuroekonomi
- Tillämpningar av beteendeekonomi
- Beteendeinterventioner
 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av en kombination av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Examinationen består av  aktivt deltagande på seminarier, en uppsats (ett forskningsprojekt) skriven i par och skriftlig feedback på andras studenters uppsatser Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Uppgift 2 0 hp U, G
UPG1 Uppgift 1 0 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 0 hp D
SEM1 Seminarium 1 0 hp D
MUNT Muntlig tentamen 0 hp U, G
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
SEM3 Seminarium 2.5 hp U, G
EXA1 Examination 5 hp U, G, VG
UPG3 Uppgift 0 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.