Development Economics, 7.5 hp

Development Economics, 7.5 credits

770G01

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gazi Salah Uddin

Kursansvarig

Chowdhury Abdullah-Al- Baki

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202449-202503 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202449-202503 Engelska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

  • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för problem som mindre utvecklade länder och utvecklingsländer ställs inför.
- utveckla de analytiska och kritiska färdigheter som är relevanta för att förstå den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer.
- ta del av, tolka och behandla olika empiriska uppgifter om fattigdom, tillväxt, handel, klimatförändringar, remitteringar m.m.
- redogöra för vilken roll internationella organisationer som Världsbanken, FN, UNFCC och WTO har i utvecklingsfrågor.
- reflektera över samtida politiska frågor kopplade till hållbar utveckling i utvecklingsländer.

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar analytiska och politiska frågor med anknytning till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Syftet är att utveckla en förståelse för de slutsatser och rekommendationer som ekonomiska analyser relaterade till tillväxt och fattigdom har för inverkan på utvecklingspolicyer, biståndsreformer och internationella överenskommelser.  Efter en diskussion om utveckling, fattigdom och vissa grundläggande ekonomiska förhållanden, kommer enskilda policyområden att behandlas. Dessutom behandlas hur man mäter och utvärderar effektiviteten av utländskt bistånd och särskilda strategier för den globala klimatförändringen.

Kursen behandlar utvalda frågeställningar rörande ekonomisk utveckling inklusive teori, bevis och politik. Kursen kommer ge studenten möjlighet att studera de sammankopplade temana fattigdom, fattigdomsåtgärder, tillväxt, handel och klimatförändringar. Kursen behandlar definitionen av fattigdom och analyserar tillväxt i olika länder. Globala klimatförändringar kommer analyseras utifrån teori och tillämpningar i olika länder samt internationella institutioners roll. Den senaste litteraturen och analysmetoder kommer att användas för att undersöka aktuella frågor om ekonomisk utveckling inklusive effektivt bistånd, mikrofinansiering, jämställdhet och kvinnors självständighet, industrialisering, migration, penningöverföringar m.m.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisingen består av föreläsningar, seminarier och studentpresentationer. Det ingår även kvantitativa moment såsom praktisk utbildning i användandet av World Development Indicator i Världsbankens databas. Under kursen kommer studenterna genomföra ett antal fallstudier samt skriva en uppsats i grupp eller individuellt baserat på studentantalet. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INL1 Inlämningsuppgift 2.5 hp U, G
EXA2 Examination 5 hp U, G, VG

Böcker

Todaro, Michael P., Smith, Stephen C.,, Economic development, Editon 11 or newer.

Övrigt

See the lisam course room for additional literature and articles that might be used.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.