Development Economics, 7.5 hp

Development Economics, 7.5 credits

770G01

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gazi Salah Uddin

Kursansvarig

Gazi Salah Uddin

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, Administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , study advisor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 201849-201903 Engelska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2018) 201849-201903 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för problem som mindre utvecklade länder och utvecklingsländer ställs inför.
- utveckla de analytiska och kritiska färdigheter som är relevanta för att förstå den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer.
- ta del av, tolka och behandla olika empiriska uppgifter om fattigdom, tillväxt, handel, klimatförändringar, remitteringar m.m.
- redogöra för vilken roll internationella organisationer som Världsbanken, FN, UNFCC och WTO har i utvecklingsfrågor.
- reflektera över samtida politiska frågor kopplade till hållbar utveckling i utvecklingsländer.

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar analytiska och politiska frågor med anknytning till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Syftet är att utveckla en förståelse för de slutsatser och rekommendationer som ekonomiska analyser relaterade till tillväxt och fattigdom har för inverkan på utvecklingspolicyer, biståndsreformer och internationella överenskommelser.  Efter en diskussion om utveckling, fattigdom och vissa grundläggande ekonomiska förhållanden, kommer enskilda policyområden att behandlas. Dessutom behandlas hur man mäter och utvärderar effektiviteten av utländskt bistånd och särskilda strategier för den globala klimatförändringen.

Kursen behandlar utvalda frågeställningar rörande ekonomisk utveckling inklusive teori, bevis och politik. Kursen kommer ge studenten möjlighet att studera de sammankopplade temana fattigdom, fattigdomsåtgärder, tillväxt, handel och klimatförändringar. Kursen behandlar definitionen av fattigdom och analyserar tillväxt i olika länder. Globala klimatförändringar kommer analyseras utifrån teori och tillämpningar i olika länder samt internationella institutioners roll. Den senaste litteraturen och analysmetoder kommer att användas för att undersöka aktuella frågor om ekonomisk utveckling inklusive effektivt bistånd, mikrofinansiering, jämställdhet och kvinnors självständighet, industrialisering, migration, penningöverföringar m.m.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisingen består av föreläsningar, seminarier och studentpresentationer. Det ingår även kvantitativa moment såsom praktisk utbildning i användandet av World Development Indicator i Världsbankens databas. Under kursen kommer studenterna genomföra ett antal fallstudier samt skriva en uppsats i grupp eller individuellt baserat på studentantalet. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller Engelska

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Todaro, Michael P., Smith, Stephen C., Economic development Boston : Pearson Addison Wesley, c2009.

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith Economic Development, 11th edition. (There is a 12th ed., which is more expensive, and not necessary for the course.)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.