Beteendeekonomi, 7.5 hp

Behavioural Economics, 7.5 credits

770G03

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gustav Tinghög

Kursansvarig

Gustav Tinghög

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2019 201919-201923 Engelska Linköping, Valla
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201919-201923 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201919-201923 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2019) 201919-201923 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi,

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för de teoretiska fälten inom beteendeekonomi och hur de förhåller sig till ett neoklassiskt ramverk
  • tillämpa grundläggande teorier inom beteendeekonomi på ekonomiska problem
  • diskutera debatten om hur beteendeekonomi kan påverka policybeslut

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till beteendeekonomi och hur ekonomiska och psykologiska faktorer tillsammans påverkar individers beteende behandlas. De beslut ekonomiska aktörer fattar i laboratorium och i fält analyseras och förklaras genom ekonomiska modeller. Standard ekonomiska modeller utökas genom att inkludera psykologiska mekanismer, inklusive begränsad rationalitet, begränsad självkontroll och sociala preferenser. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Examinationen består av en individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

”An Introduction to Behavioral Economics ”by Nick Wilkinson

”Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness” by Richard Thaler and Cass Sunstein

Additional articles will be added later 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.