Corporate Finance, 7.5 hp

Corporate Finance, 7.5 credits

770G11

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , study advisor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 201834-201838 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 Svenska Linköping, Valla
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2018) 201834-201838 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

 Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för finansiell teori samt realiakunskaper om det finansiella systemet, om aktörerna och om huvudtyperna av finansiella instrument som hanteras på de finansiella marknaderna.
- redogöra för pengars tidsvärde, finansiella tillgångars värdebestämning och finansiell riskhantering.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande teori och realia om:
- Det finansiella systemet, dess organisation och dess funktion.
- Aktörerna, de finansiella marknadsplatserna och de finansiella instrumenten.
- Hushållets och företagets finansiella problem.
- Tidsvärdet av pengar/kassaflöden.
- Värdering av finansiella tillgångar med fokus på obligationer och aktier.
- Riskhantering via portföljdiversifiering.
- Prissättning av finansiella instrument (CAPM).
- Prissättning av och riskhantering via terminskontrakt.
- Prissättning av och riskhantering via optionskontrakt.
- Företagets kapitalstruktur.
- Företagets utdelningspolitik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Berk, Jonathan B., DeMarzo, Peter M., (2016) Corporate finance 4. ed., global ed. Harlow, England : Pearson, cop. 2014 [dvs 2013]

ISBN: 9781292160160

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.