Industrial Organization, 7.5 hp

Industrial Organization, 7.5 credits

770G12

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , study advisor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 201844-201848 Engelska Linköping, Valla
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201844-201848 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2018) 201844-201848 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera marknaders funktionssätt med betoning på branscher som kännetecknas av ofullständig konkurrens
- redogöra för innebörden av olika marknadsstrukturer och vad som bestämmer marknadsstrukturen i en viss bransch
- tillämpa ekonomisk mikroteori när det gäller att analysera företags och andra aktörers beteenden på olika marknader
- redogöra för möjligheter och problem när det gäller offentliga sektorns reglering av marknader med ofullständig konkurrens, genomförda omregleringar och avregleringar i Sverige samt själv föreslå lämpliga offentliga ingrepp i marknadsekonomin.

Kursinnehåll

I kursen utvecklas studentens förmåga att analysera marknader genom att studera interaktionen mellan olika branschers grundläggande förutsättningar, marknadsstruktur och företagsstrategier och vilket utfall det ger på branschens funktionssätt. Mikroekonomisk teori tillämpas för att förstå hur marknadens aktörer beter sig under olika marknadsformer och vilka effekter olika strategier får på marknadens funktionssätt. I marknadsanalysen fokuseras särskilt också den offentliga regleringen. I det sammanhanget studeras teorier för offentlig reglering, något om konkurrensrätt samt erfarenheter från reglering av olika marknader och de liberaliseringsprocesser som skett inte minst i Sverige under senare år.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och av ett antal seminarier till vilka de studerande förbereder olika arbetsuppgifter. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Examination sker genom grupparbeten i form av inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande individuell skriftlig hemtentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., (2015) Modern industrial organization 4. ed. Global edition Boston : Pearson, cop. 2015

ISBN: 9781292087856, 1292087854

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.