Finansiell ekonomi, 7.5 hp

Corporate Finance, 7.5 credits

770G18

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202434-202438 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202434-202438 Engelska Linköping, Valla
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2024) 202434-202438 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för finansiell teori samt realiakunskaper om det finansiella systemet, om aktörerna och om huvudtyperna av finansiella instrument som hanteras på de finansiella marknaderna
 • redogöra för pengars tidsvärde, finansiella tillgångars värdebestämning och finansiell riskhantering

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande teori och realia om:
- Det finansiella systemet, dess organisation och dess funktion.
- Aktörerna, de finansiella marknadsplatserna och de finansiella instrumenten.
- Hushållets och företagets finansiella problem.
- Tidsvärdet av pengar/kassaflöden.
- Värdering av finansiella tillgångar med fokus på obligationer och aktier.
- Riskhantering via portföljdiversifiering.
- Prissättning av finansiella instrument (CAPM).
- Prissättning av och riskhantering via terminskontrakt.
- Prissättning av och riskhantering via optionskontrakt.
- Företagets kapitalstruktur.
- Företagets utdelningspolitik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Examinationen består av

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
  

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Berk, Jonathan B., DeMarzo, Peter M., Corporate finance, senaste upplagan, Global Edition. Harlow, England : Pearson

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.