Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp

International Finance and Fixed Income Management, 7.5 credits

770G19

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202439-202443 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202439-202443 Engelska Linköping, Valla
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2024) 202439-202443 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Finansiell ekonomi, 7,5 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för teori och praktik inom penning-, obligations- och valutamarknader och de huvudtyper av finansiella instrument som det handlas med på dessa marknader
 • självständigt analysera prissättning av räntor och valutor
 • självständigt analysera risker som uppkommer och hanteras på penning-, obligations- och valutamarknader, samt tillämpa finansiella metoder för riskhantering inom ramen för dessa marknader

Kursinnehåll

I kursen behandlas följande:
- Penning- och obligationsmarknaden i ett svenskt och internationellt perspektiv.
- Prissättning av räntebärande instrument.
- Räntebildning och avkastningskurvan i ett svenskt och internationellt perspektiv.
- Risker och riskhantering på penning- och obligationsmarknaden.
- Valutamarknader och marknadskonventioner beträffande valutor.
- Prissättning av valutor och paritetsvillkor.
- Risker och riskhantering på valutamarknaden med fokus på terminskontrakt och swappar.
- Hantering av valutaexponering ur ett företags perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Examinationen består av

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Berk, Jonathan B., DeMarzo, Peter M., , Corporate Finance, Global Edition, latest version.
Eun, C., Resnick, B.G.,, International Finance, 7 edition (ed 6 will also do).

Övrigt

See the lisam course room for additional literature and articles that might be used.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.