Miljöekonomi, 7.5 hp

Environmental Economics, 7.5 credits

770G22

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Pernilla Ivehammar

Kursansvarig

Pernilla Ivehammar

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202449-202503 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202449-202503 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för resursfördelningsproblemen inom miljöområdet
 • förklara behovet av styrmedel inom olika naturresursekonomiska områden samt förklara varför användandet av styrmedel kan bidra till en mer hållbar utveckling
 • redogöra för metoder som används för att värdera miljövaror, samt deras styrkor och begränsningar
 • analysera aktuella miljöpolitiska frågor baserat på relevanta teorier inom miljö- och naturresursområdet
 • redogöra för vilka styrmedel som finns inom miljöområdet samt problem som kan uppstå för ett litet land att föra en självständig miljöpolitik

Kursinnehåll

På kursen behandlas teorin för en effektiv hushållning med knappa miljö- och naturresurser. Det studeras hur styrmedel kan användas för att uppnå ett mer uthålligt och effektivt nyttjande av naturresurser. Vidare behandlas värdering av miljövaror. Svenska nationella och internationella miljöproblem behandlas på kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, redovisning och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Examination sker genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • projektarbete i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Examination 6 hp U, G, VG
PROJ Projekt 1.5 hp U, G

Böcker

Brännlund, Runar, Kriström, Bengt, (2012) Miljöekonomi 2., utök., uppdaterade och bearb. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144080864

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som ev. tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.