Makroekonomisk teori och politik, 7.5 hp

Intermediate Macroeconomics, 7.5 credits

770G24

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Joakim Persson

Kursansvarig

Joakim Persson

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, Administrator

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, Study Adviser

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202514-202518 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202514-202518 Engelska Linköping, Valla
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202518 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202518 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202518 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202518 Engelska Linköping, Valla V
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2025) 202514-202518 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 4 (VT 2025) 202514-202518 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Politices kandidatprogram
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara och analysera modeller för ekonomisk tillväxt
 • förklara och analysera effekterna av underliggande bestämningsfaktorer på den ekonomiska tillväxten
 • analysera orsakerna till och konsekvenserna av konjunktursvängningar
 • förklara och analysera makroekonomiska modeller för öppna ekonomier som deltar i den internationella handeln med varor och kapital, med hänsyn tagen till olika växelkursregimer
 • förklara och analysera hur ekonomin anpassar sig från kort till lång sikt
 • förklara och analysera de viktigaste makroekonomiska politikområdena.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på både kort- och långsiktiga makroekonomiska frågor såsom konjunktur, tillväxt och statsskuld. Modellerna tillämpar de problem och frågor som politiker och centralbanker möter vid utformningen av den ekonomiska politiken och vid tillämpningen av finans- och penningpolitiken. Ekonomisk tillväxt är avgörande för den långsiktiga levnadsstandarden och därmed en avgörande faktor för makroekonomisk analys. Kursen behandlar och analyserar modeller som är förenliga med vedertagen fakta om ekonomisk tillväxt. Genomgående exemplifieras de teoretiska analyserna med studier av rådande ekonomisk-politiska problemställningar. Kursens ämnesområden är: Keynesianska konjunkturcykelmodeller för öppna ekonomier, ekonomisk politik (finans- och penningpolitik), endogen ekonomisk politik och institutionella ramverk för den ekonomiska politiken, den ekonomiska tillväxten på lång sikt, offentliga budgeten och statsskulden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska och/eller svenska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: VG


Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Worth Publishers.

Fr.o.m. upplaga 8 av boken är ok.

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.