Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp

International Financial and Fixed Income Management, 7.5 credits

770G30

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202319-202323 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202319-202323 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Finansiell ekonomi, 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • teoretiskt och praktiskt redogöra för penning-, obligations- och valutamarknader
 • redogöra för de huvudtyper av finansiella instrument som det handlas med på dessa marknader
 • analysera prissättning av räntor och valutor
 • analysera risker som uppkommer och hanteras på penning-, obligations- och valutamarknaden
 • tillämpa finansiella metoder för riskhantering inom ramen för dessa marknader

Kursinnehåll

I kursen behandlas bland annat följande:

 • Penning- och obligationsmarknaden i ett svenskt och internationellt perspektiv.
 • Prissättning av räntebärande instrument.
 • Räntebildning och avkastningskurvan i ett svenskt och internationellt perspektiv.
 • Risker och riskhantering på penning- och obligationsmarknaden.
 • Valutamarknader och marknadskonventioner beträffande valutor.
 • Prissättning av valutor och paritetsvillkor.
 • Risker och riskhantering på valutamarknaden med fokus på terminskontrakt och swappar.
 • Hantering av valutaexponering ur ett företags perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, projektuppgifter och börssalslaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UG
 • inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG

Varje examinerande del ger ett antal poäng. För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla examinerande moment, med minst 50 % av möjliga poäng. För Väl godkänt krävs minst 75 % av möjliga poäng.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projekt 0 hp U, G
TENT Tentamen 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Eun & Resnick, International Financial Management, McGraw Hill.
Nyberg, Viotti & Wissén, Penningmarknaden, SNS Förlag.

Övrigt

Notera att det går bra att använda äldre upplagor av International Financial Management. Läsanvisningar till äldre upplagor kommer att ges.
Större delen av böckerna ingår i kursen.


Litteratur som kommer att finnas tillgänglig via Lisam m.m:

Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden.

Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport, senaste utgivna.


Artiklar och andra utdrag kan tillkomma.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.