Ekonometri, 7.5 hp

Econometrics, 7.5 credits

770G32

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Axel Hedström

Kursansvarig

Axel Hedström

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem

Kontaktinformation

Anki Rune, adminstratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202509-202513 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202509-202513 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla O
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi, Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • tolka och analysera resultat av modellskattningar
 • förstå problem med empiriska studier, samt genom statistiska tester analysera svagheter hos modellskattningarna
 • redogöra för grundläggande ekonometriska modellformuleringar och innebörd av olika bakomliggande modellantaganden
 • på ett grundläggande sätt redogöra för hur man självständigt genomför ett empiriskt arbete
 • formulera de vanligast förekommande estimationsmetoder och diskutera hur olika typer av data påverkar val av estimationsmetod

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika statistiska metoder och färdigheter som behövs för empiriskt arbete inom ekonomi så som linjär regressionsanalys samt diskreta val. Hypotesprövning och avvikelser från bakomliggande modellantaganden behandlas också. I kursen gås praktiska färdigheter i att hantera data samt estimationer igenom. De metoder och analysverktyg som behandlas under kursen ska kunna används inom ett brett spektrum av yrken samt ge grund för fortsatta studier i ekonometri.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar föreläsningar och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom;

 • Individuell skriftlig examination, betygsskala: VG
 • skriftliga laborationsrapporter i grupp, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INLU Inlämningsuppgift 2 hp U, G
TENT Examination 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Huntington-Klein, N.,, The Effect senaste upplagan.

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.