Mikroekonomi, 10 hp

Microeconomics, 10 credits

770G33

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 3 (HT 2024) 202449-202505 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2024) 202449-202505 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2024) 202449-202505 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2024) 202449-202505 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för nationalekonomiska grundproblem och grundläggande antaganden
 • analysera hur resursfördelning via prisbildning fungerar i en marknadsekonomi under olika marknadsformer
 • förklara innebörden av effektiv resursfördelning
 • använda nationalekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska frågor gällande konsumenters och producenters val, marknader och resursfördelning, äganderätter och hållbarhet samt politiska styrmedel

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur resursfördelningsprocessen i en marknadsekonomi fungerar.

Kursen innehåller:

 • Knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet
 • Resursfördelningsteorins förutsättningar, aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet
 • Konsumentteori
 • Producentteori
 • Elasticiteter
 • Resursfördelning vid fullständig konkurrens samt olika slag av ofullständig konkurrens (monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol)
 • Produktionsfaktormarknaden
 • Välfärdsteorins grunder
 • Äganderätter och hållbar utveckling
 • Marknadsimperfektioner, såsom externa effekter och kollektiva nyttigheter, deras orsaker och effekter på resursfördelning och hållbarhet
 • Möjligheter och begränsningar för regleringar och andra politiska interventioner att justera för marknadsimperfektioner.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 10 hp U, G, VG

Böcker

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, (2020) Microeconomics. Third edition New York : Worth, 2020

ISBN: 9781464187025

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.