Mikroekonomi, 10 hp

Microeconomics, 10 credits

770G33

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 3 (HT 2021) 202134-202140 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2021) 202134-202140 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2021) 202134-202140 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2021) 202134-202140 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för nationalekonomiska grundproblem och grundläggande antaganden
 • beskriva hur resursfördelning via prisbildning fungerar i en marknadsekonomi under olika marknadsformer
 • förklara innebörden av effektiv resursfördelning
 • använda nationalekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska frågor gällande konsumenters och producenters val, marknader och resursfördelning

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur resursfördelningsprocessen i en marknadsekonomi fungerar.

Kursen innehåller:

 • Knapphetsproblemet och alternativkostnadsbegreppet
 • Resursfördelningsteorins förutsättningar, aktörerna på marknaden och antagandet om rationalitet
 • Konsumtionsteori
 • Produktionsteori
 • Elasticiteter
 • Resursfördelning vid fullständig konkurrens samt olika slag av ofullständig konkurrens (monopol, monopolistisk konkurrens, oligopol, monopsoni)
 • Produktionsfaktormarknaden
 • Välfärdsteorins grunder
 • Externa effekter och kollektiva nyttigheter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 10 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.