Internationell ekonomi, 10 hp

International Economics, 10 credits

770G34

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Joakim Persson

Kursansvarig

Joakim Persson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 4 (VT 2025) 202510-202516 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 4 (VT 2025) 202510-202516 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 4 (VT 2025) 202510-202516 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 4 (VT 2025) 202510-202516 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den neoklassiska modellen för ekonomisk tillväxt för den slutna ekonomin samt för orsaker till och effekter av faktorrörlighet mellan länder
 • redogöra för hur globaliseringen påverkar jämlikhet via inkomstfördelning, i industriländer och i utvecklingsländer
 • redogöra för sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljökvalitet, såväl lokalt och regionalt som globalt
 • redogöra för modeller som förklarar internationella handelsmönster och ekonomisk integration
 • analysera effekterna av handelshinder och industripolitik
 • redogöra för sambanden mellan nationellt sparande, inhemska bruttoinvesteringar och bytesbalansen och utlandsställningens förändring
 • analysera sambanden mellan penningsmängdstillväxt, inflation, nominell ränta och nominell växelkurs på lång sikt samt kunna redogöra för ränteparitetsvillkoren
 • redogöra för hur inflation påverkar jämlikhet utifrån inkomstfördelningen, empiriskt och teoretiskt
 • redogöra för den makroekonomiska konjunkturcykelmodellen

Kursinnehåll

Kursens byggstenar är de nationalekonomiska delområdena ekonomisk tillväxt och utvecklingsekonomi, internationell handel och ekonomisk integration samt internationell finansiell makroekonomi. I kursen analyseras orsaker till ekonomisk utveckling, orsaker till och effekter av internationell faktorrörlighet samt samband mellan ekonomisk utveckling och miljö. I kursen studeras orsaker till internationell handel och ekonomisk integration samt effekterna av internationell handel och ekonomisk integration på relativpriser, handelsströmmar, välfärd och inkomstfördelning. I kursen studeras även handelspolitik och effekter av handelshinder på inkomstfördelning och välfärd.

I kursen behandlas kvantitetsteorin för pengar och analyserar därmed utvecklingen på lång sikt av inflation, räntor och växelkurs. Den makroekonomiska konjunkturcykelmodellen används för att analysera effekter av chocker på produktion, arbetslöshet, inflation, räntenivå, valutakurs och bytesbalans på kort och lång sikt. Modellens tillämpningar är finans- och penningpolitiska åtgärder vid olika växelkursregimer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftlig individuell tentamen, betygsskala: UV

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 10 hp U, G, VG
SEMI Seminarie, valfri 0 hp U, G
PROJ Projekt, valfri 0 hp U, G

Böcker

Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz , (2022 ) International Economics: Theory and Policy, Global Edition.

Övrigt

Kompendier av Joakim Persson i Internationell handel (publiceras på lisam) och Makroekonomi (lisam/eller ev. försäljning). 

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.